T00163

Toezegging bij huurwoningen 10Minister Dekker geeft aan dat de evaluatie van de Wet Bevorderen Eigen Woningbezit (BEW) samen met de uitwerking van de motie Geluk aan de Tweede Kamer zal worden gezonden, waarbij de evaluatie inzicht zal verschaffen in de redenen waarom de doelstelling die de wet beoogde niet is gehaald en de uitwerking van de motie Geluk inzicht zal verschaffen in de mogelijke alternatieven voor de doelgroep.


Kerngegevens

Nummer T00163
Oorspronkelijke nummer tr_VRO_2004_17
Status voldaan
Datum toezegging 27 april 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Kamerstukken Begrotingsstaat Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2004 (29.200 XI)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 26-1414

[…]

Antwoord van de minister

Verkoop huurwoningen

[…]

Zowel mevrouw Meindertsma als de heer Van der Lans vragen naar de eerder in deze Kamer besproken tussenvormen tussen huur en koop, in samenhang met de Wet Bevordering Eigen Woningbezit. De uitwerking van de in uw vraag bedoelde motie Baarda c.s. mondde in december 2001 uit in een model dat werd vastgelegd in circulaire 2002-61, welke in januari 2002 naar alle woningcorporaties werd gezonden. Een vervolgstap, te weten de procedure tot het wijzigen van art. 22 Wet BEW en wel zodanig dat verkoop onder voorwaarden onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden wel zou worden toegestaan is weliswaar wel in gang gezet (de procedure is tot medio 2003 doorlopen tot en met het advies van de Raad van State) maar onder invloed van het Herijkingsproces niet voortgezet.

In het kader van het Hoofdlijnenakkoord «Meedoen, meer werk, minder regels» hebben de toenmalige bewindslieden van VROM in oktober 2002 hun voornemens uiteengezet om medio 2003 een voorstel tot vereenvoudiging en sanering van de VROM-regelgeving aan de Tweede Kamer voor te leggen. Bij brief van 17 oktober 20032 werden de concrete voornemens uiteengezet, waarbij ten aanzien van de Wet Bevordering Eigenwoningbezit werd geconcludeerd dat deze geschrapt zou kunnen worden. In het kader van deze conclusie werd tijdens een Algemeen Overleg in februari van dit jaar inzake herijking regelgeving voor wat betreft de Wet BEW afgesproken dat een evaluatie van de Wet BEW versneld naar de Tweede Kamer zou worden gezonden3. Tevens werd tijdens de begrotingsbehandeling van de Tweede Kamer in november 2003 de motie Geluk c.s. aangenomen4. In deze motie wordt aan de regering verzocht om, alvorens tot afschaffing van de Wet BEW te komen, een integrale notitie op te stellen over het eigen woningbezit, zowel bezien vanuit VROM en BZK als Financiën, en met name over mogelijkheden om het eigen woningbezit voor lagere inkomens effectief te bevorderen, bijvoorbeeld via versterking van het instrument van de Nationale Hypotheek Garantie of een versterkte rol van woningcorporaties.

De evaluatie van de Wet BEW zal samen met de uitwerking van de motie Geluk aan de Tweede Kamer worden gezonden, waarbij de evaluatie inzicht zal verschaffen in de redenen waarom de doelstelling die de wet beoogde niet is gehaald en de uitwerking van de motie Geluk inzicht zal verschaffen in de mogelijke alternatieven voor de doelgroep. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de motie Baarda en of deze de werking van de koopsubsidieregeling had kunnen bevorderen en/of voor de toekomst nog van belang kan zijn.

[…]Historie

 • 16 november 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29800 XI,11
 • 27 april 2004
  toezegging gedaan