T00162

Toezegging bij begrotingsstaat volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer 2004 (onderdeel vro) 2Minister Dekker geeft aan dat indien een toegelaten instelling een opgave laat liggen, waarop zij kan worden aangesproken, zij bereid is deze woningcorporatie daarop aan te spreken en indien nodig een aanwijzing te geven. Mocht de nalatigheid veroorzaakt worden door een gebrek aan middelen bij de betreffende corporatie, dan zal de minister door een appèl op meer vermogende corporaties voorzien in de voorwaarden voor uitvoering van de opgave.


Kerngegevens

Nummer T00162
Oorspronkelijke nummer tr_VRO_2004_16
Status voldaan
Datum toezegging 27 april 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Begrotingsstaat Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2004 (29.200 XI)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 26-1413

[…]

Antwoord van de minister

Corporaties

[…]

De heer Pastoor wil dat ik de bouw van sociale huurwoningen een duw in de goede richting geef door gebruik te maken van mijn aanwijzingsbevoegdheid. Mijn aanpak zowel in de herstructurering als ook in de nieuwbouw is erop gericht dat partijen op lokaal (en regionaal) niveau met elkaar afspraken maken over de prestaties die geleverd worden. Daar waar mogelijke belemmeringen optreden tracht ik deze, met in achtneming van ieders verantwoordelijkheden, door middel van tal van faciliteiten te reduceren of op te heffen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de inzet van impulsteams en de herijking van regelgeving. Op landelijk niveau heb ik doelstellingen en prestatievelden geformuleerd, die door de bijdragen van partijen in relatie tot de lokale problematiek moeten worden ingevuld. Gemeente en corporatie doen dat in overleg. De aanwijzingsbevoegdheid kan door mij ingezet worden indien een individuele corporatie stelselmatig en in ernstige mate nalatigheid ten aanzien van realisatie van lokaal overeengekomen prestaties laat zien. Dat deze nalatigheid leidt tot schade voor devolkshuisvesting zal door de gemeente moeten worden ondersteund.

Indien een toegelaten instelling een opgave laat liggen, waarop zij kan worden aangesproken, dan ben ik bereid, gegeven het vorengaande, deze woningcorporatie daarop aan te spreken en indien nodig een aanwijzing te geven. Mocht de nalatigheid veroorzaakt worden door een gebrek aan middelen bij de betreffende corporatie, dan zal ik door een appèl op meer vermogende corporaties voorzien in de voorwaarden voor uitvoering van de opgave. Indien blijkt dat mijn lijn om kapitaalkrachtige corporaties individueel aan te spreken op hun verantwoordelijkheid niet tot het gewenste resultaat leidt, acht ik het gebruik van vereenvoudigde projectsteun onontkoombaar. Het BBSH en de regelgeving rond het CFV zal ik zodanig wijzigen dat ik zonodig via een aanwijzing aan nader te bepalen corporaties het realiseren van de herstructureringsopgave van minder vermogende corporaties zal oplossen.

[…]Historie

 • 30 maart 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   op verzoek van griffier
 • 27 april 2004
  toezegging gedaan