T00816

Toezegging Europese initiatieven (30.338)De minister van VWS zegt toe de Kamer een overzicht te sturen van nieuwe initiatieven die op dit moment op Europees niveau worden ontwikkeld met vermelding van de insteek die VWS daarbij heeft. In de notitie zal de Kamer ook worden geïnformeerd over de vraag hoe VWS bij komende dossiers de toename van administratieve lasten probeert te voorkomen.


Kerngegevens

Nummer T00816
Oorspronkelijke nummer tz_VWS_2007_1
Status voldaan
Datum toezegging 19 december 2006
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. J. Hamel (PvdA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen administratieve lasten
Europa
Kamerstukken Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (30.338)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, [14]

Blz. 14-558

De heer Hamel (PvdA): Voorzitter. Mijn fractie vraagt zich af of bij dergelijke initiatieven, hoe fraai een voorstel ook oogt, niet in een heel vroeg stadium gekeken moet worden welk belang er voor de Nederlandse burger mee is gediend dan wel of er een generaal belang voor de Europese burger mee is gediend en of het om de gewenste resultaten te kunnen bereiken noodzakelijk is een en ander op Europees niveau te regelen. Ook de mate waarin de regelgeving aansluit op het geheel van Nederlandse wetgeving en de vraag of het positieve effect wel opweegt tegen de meestal met deze regelgeving samenhangende administratieve lasten, zijn belangrijke ijkpunten, alsmede de handhaafbaarheid daarvan. Juist om een verdere degeneratie van de Europese gedachte te voorkomen, moeten wij kritisch zijn naar de zin, effectiviteit en noodzaak van EU-regelgeving.

Blz. 14-559

Minister Hoogervorst: (...) lijkt mij beter om de Kamer een overzicht te sturen van hetgeen zich op dit moment op Europees niveau afspeelt, wat zich aan nieuwe initiatieven aan het ontwikkelen is, met welke insteek mijn ambtenaren daar aanwezig zijn en in welke richting zij voorstellen eventueel willen bijbuigen. Dat biedt de Staten-Generaal – ik zal dat overzicht natuurlijk ook de Tweede Kamer doen toekomen – meer inzicht in wat er aan de hand is. Als de politiek het gevoel heeft dat dat nodig is, kan zij dan sneller ingrijpen. Ik ben daar van harte toe bereid. (...) In de notitie zal ik de Kamer zo goed mogelijk informeren over de vraag hoe wij bij andere dossiers toename van de administratieve lasten proberen te voorkomen.


Brondocumenten


Historie