T00685

Toezegging Voortgang NSL (30.489)De minister zal de Eerste en de Tweede Kamer jaarlijks over de voortgang van het NSL en de rechtspraak daaromtrent informeren.


Kerngegevens

Nummer T00685
Oorspronkelijke nummer tz_VROM/WWI_2008_5
Status afgevoerd
Datum toezegging 26 september 2007
Deadline 1 januari 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Infrastructuur en Milieu
Commissie commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
Soort activiteit Brief
Categorie legisprudentie
Onderwerpen luchtkwaliteitseisen
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
rechtspraak
Kamerstukken Luchtkwaliteitseisen (30.489)


Opmerking

De eerste voortgangsrapportage zal naar verwachting in de loop van 2010 verschijnen.

Uit de stukken

Brief 30489, N (26 september 2007)

Blz. 9

Minister Cramer: “De voortgang van het NSL zal jaarlijks worden gemonitord. Ik ben voornemens om zowel de Eerste als de Tweede Kamer over de voortgang van het NSL en over eventuele relevante ontwikkelingen in de rechtspraak te informeren.”


Brondocumenten


Historie