31.493

Implementatie aanpassing reizigersvrijstellingDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de omzetbelasting, de Wet op de accijnsbelasting en de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken ter implementatie van EG-richtlijn 2007/74EGPDF-document.

Met dit voorstel worden de reizigersvrijstellingen in de heffing van de omzetbelasting, de accijnzen, de verbruikersbelastingen van alcoholvrije dranken geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 31.493, B) op 30 oktober 2008 zonder stemming aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 november 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 485 van 27 november 2008.


Kerngegevens

ingediend

5 juni 2008

titel

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de accijns en de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten in verband met Richtlijn nr. 2007/74/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2007 (PbEU L 346) (Implementatie aanpassing reizigersvrijstelling)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

met ingang van 1 december 2008. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 november 2008, treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 december 2008.


Hoofdlijnen

  • Het drempelbedrag wordt voor
    • luchtreizigers verhoogd van 175 euro tot 500 euro
    • land- en zeereizigers verhoogd naar 220 euro.
  • De maximaal in te voeren hoeveelheid tabaksproducten wordt verlaagd.
  • De beperkingen op parfum, thee en koffie worden afgeschaft.
  • passagiers mogen maximaal zestien liter bier en vier liter wijn meenemen.
  • verhoging van het bedrag waarvoor lidstaten kunnen besluiten geen belasting te heffen van vijf naar tien euro.
  • afschaffing van de mogelijkheid voor lidstaten om goud, onedele metalen en verguld zilver van vrijstelling van belasting uit te sluiten

Documenten