31.354

Aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheidDit wetsvoorstel voegt aan de Mededingingswet regels toe ter verbetering van het gedrag van overheden op de markt. De gedragsregels voor overheden die als ondernemer actief zijn op de markt moeten zoveel mogelijk gelijk zijn aan de concurrentievoorwaarden die gelden voor "gewone" ondernemingen zonder de publieke taak van de overheid uit het oog te verliezen.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan het kabinetsstandpunt over markt en overheid (TK 28.050 nr. 7)PDF-document. De gedragsregels hebben betrekking op de bekostiging van ondernemersactiviteiten, het hergebruik van gegevens die voor de uitvoering van de publieke taak zijn verkregen en het voorkomen van functievermenging.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.354, A) is op 24 maart 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de VVD stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 maart 2011 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

20 oktober 2008

titel

Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

 • 1. 
  Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
 • 2. 
  deze wet vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding en de door deze wet in de Mededingingswet gewijzigde bepalingen komen alsdan te luiden zoals zij luidden voor het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet en met inachtneming van wijzigingen die na dat tijdstip in werking zijn getreden, tenzij voor dat tijdstip bij algemene maatregel van bestuur over de geldingsduur anders is bepaald.
 • 3. 
  de voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Hoofdlijnen

De gedragsregels:

 • verplichting tot doorberekening van alle kosten,
 • verbod op exclusief gegevensgebruik,
 • verbod op functievermenging, en
 • bevoordelingsverbod inzake overheidsbedrijven.

Reikwijdte van de gedragsregels:

 • overheidsorganisaties zijn het rijk, de provincies, de gemeenten, de waterschappen en de zelfstandige bestuursorganen (zbo's) die een publiekrechtelijke status hebben. Ook gemeenschappelijke regelingen die geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben, worden als overheidsorganisatie beschouwd.
 • het voorstel heeft alleen betrekking op overheidsorganisaties die een economische activiteit verrichten of laten verrichten door een aan hen gerelateerd overheidsbedrijf.
 • onder een economische activiteit wordt verstaan het aanbieden van goederen of diensten aan derden op een bepaalde markt.
 • het wetsvoorstel is voor alle sectoren waarin de overheid optreedt als aanbieder van producten of diensten. Met uitzondering van onderwijs en onderzoek, de publieke omroep en, tot op zekere hoogte, sociale werkplaatsen.

Documenten

41