31.358

Toestaan elektronische verzekeringspolissen, andere onderhandse akten en algemene voorwaardenDit wetsvoorstel regelt in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek (BW) dat verzekeringspolissen via elektronische weg afgegeven kunnen worden. Daarnaast worden onder bepaalde omstandigheden ook andere onderhandse akten en algemene voorwaarden in elektronische vorm toegestaan. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een koopakte van een woning. Het kabinet wil voor iedereen de administratieve lasten verminderen door de mogelijkheden van het elektronische verkeer optimaal te benutten.

Met dit voorstel kunnen bedrijven en burgers kiezen voor een elektronische verzekeringspolis in plaats van een papieren polis. Als de verzekeringnemer voor een elektronische polis kiest, dan verandert alleen de manier van bewaren van de polis.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.358, A) is op 2 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 februari 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 februari 2008

titel

Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

28