31.522

Uitvoeringswet EG-betekeningsverordeningDit wetsvoorstel dient ter uitvoering van de nieuwe verordening (EG) nr. 1393/2007PDF-document over de betekening en de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handelszaken.

Deze verordening heeft tot doel de verzending en de betekening of kennisgeving van stukken verder te versnellen, de toepassing van een aantal bepalingen van de verordening te vereenvoudigen en de rechtszekerheid voor de aanvrager en voor degene voor wie het stuk bestemd is te verhogen.

Ter uitvoering van de nieuwe verordening bevat dit wetsvoorstel enige wijzigingen in de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 31.522, nr. 2)PDF-document is op 27 november 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 mei 2009 als hamerstuk afgedaan.

Dit voorstel wordt gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure (31.513) en Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen (31.596)


Kerngegevens

ingediend

30 juni 2008

titel

Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken («de betekening en de kennisgeving van stukken»), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/ 2000 (PbEU L 324/79)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten