31.450

Uitvoering wijziging Verdrag van Wenen inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaalDit wetsvoorstel wijzigt de Kernenergiewet, de Uitleveringswet en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van de wijziging van het verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 2006, 81).PDF-document

Door deze wijziging wordt naast de fysieke beveiliging van kernmateriaal ook de fysieke beveilging van kerninstallaties en transport geregeld. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de voorkoming van het misbruik van kernenergie op (inter) nationaal niveau. De goedkeuring van van het Verdrag wordt geregeld bij wetsvoorstel Goedkeuring wijziging Vedrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (31.449).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 31.450 nr. 2)PDF-document is op 27 november 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 mei 2008

titel

Wijziging van de Kernenergiewet, de Uitleveringswet en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 2006, 81)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten