31.561

Wijziging Wet schadeloosstelling inzake uitkering en pensioen leden Europees ParlementDit wetsvoorstel beoogt de leden van dat parlement op wie het nieuwe Statuut van de leden van het Europees Parlement van toepassing wordt, uit te sluiten van de werking van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement (Wet SEP).

Het Statuut geeft voorschriften en algemene voorwaarden voor de vervulling van de taken van de leden van het Europees Parlement, waaronder de materiële voorwaarden voor de uitoefening van het mandaat. Onder meer is geregeld de bezoldiging, de overbruggingsuitkering na afloop van het mandaat, het ouderdomspensioen en het overlevingspensioen (in Nederland het nabestaandenpensioen). De betalingen in dit kader komen ten laste van de begroting van de Europese Unie. Het Statuut bevat ook niet-materiële onderdelen, zoals regels over onafhankelijkheid en parlementaire rechten. Het Statuut zal in werking treden op de eerste dag van de zittingsperiode van het Europees Parlement na de verkiezingen van 4 juni 2009. Op basis van de Europese regelgeving is 7 juli 2009 de eerste dag van de nieuwe zittingsperiode. Herkozen leden kunnen ervoor opteren om voor wat betreft de materiële onderdelen onder de werking van de Wet SEP te blijven vallen. De keuze voor die optie is onherroepelijk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 31.561 nr. 2)PDF-document is op 27 november 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 37 van 5 februari 2009.


Kerngegevens

ingediend

25 augustus 2008

titel

Wijziging van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement in verband met de totstandkoming van het Statuut van de leden van het Europees Parlement

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten