31.527

Aanwijzing en kwaliteit van zwemwaterenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de Waterhuishouding ter implementatie van richtlijn 2006/7/EGPDF-document over het beheer van de zwemwaterkwaliteit in Nederlandse regelgeving.

Het doel van de richtlijn is het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en de bescherming van de gezondheid van de mens. Dit voorstel regelt via Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen de kwaliteitseisen voor zwemwater en de vereisten voor monitoren en het doen van onderzoek.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.527, A)  is op 24 maart 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 juni 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 312 van 27 juli 2009.


Kerngegevens

ingediend

5 juli 2008

titel

Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten