31.546

Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedureDit wetsvoorstel creëert, naar aanleiding van uitspraken van de Afdeling bestuursrecht Raad van State, de mogelijkheid van een tussenuitspraak waarbij in beroepszaken een termijn kan worden gesteld om geconstateerde gebreken te herstellen. Daarmee zou in bepaalde gevallen vernietiging van een tracébesluit kunnen worden voorkomen.

Met deze mogelijkheid wordt vooruitgelopen op de Wet aanpassing bestuursprocesrecht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.546, A) is op 28 mei 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling is op 16 november 2010 op verzoek van de Eerste Kamer geschorst om de regering zich nader te laten beraden op dit wetsvoorstel. De plenaire voortzetting van het wetsvoorstel vond plaats op 24 mei 2011. Het voorstel is op 31 mei 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks en de Fractie-Yildirim stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

26 juli 2008

titel

Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

32