T00935

Toezegging Beleidsbrief aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren (31.700)De minister-president zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Holdijk, toe dat in het voorjaar van 2009 een beleidsbrief zal worden verzonden over de aanpak van Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren.


Kerngegevens

Nummer T00935
Status voldaan
Datum toezegging 4 november 2008
Deadline 1 april 2009
Verantwoordelijke(n) Minister voor Jeugd en Gezin (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Algemene Zaken
Minister van Justitie
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
Kamerleden mr. G. Holdijk (SGP)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen jongeren
Kamerstukken Miljoenennota 2009 (31.700)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 6 - blz. 288

(...)

Holdijk: Deze beschouwing over de voorzorgcultuur brengt mij op een geheel ander probleem, namelijk dat van de Nederlands-Marokkaanse jongeren die overlast veroorzaken en strafbare feiten plegen met een verontrustende hardheid en hardnekkigheid. Ook hier ontmoeten wij elementen van de voorzorgcultuur die de grens van de overheidstaak dreigen te overschrijden. Enerzijds is uit berichtgeving over recent overleg tussen kabinet en een aantal burgemeesters gebleken dat een aanpak, gericht op terugdringing van de problemen in de openbare ruimte wordt voorgestaan. Burgemeesters menen echter over meer bevoegdheden te moeten kunnen beschikken. Het kabinet heeft maatregelen in voorbereiding die het hen mogelijk moet maken een gebiedsverbod op te leggen. De politie moet kinderen onder de twaalf jaar van straat kunnen plukken en thuisbrengen. Maar wat is de reactie op de wens van de burgemeesters om te kunnen beschikken over de  mogelijkheid om kinderen uit huis te plaatsen, ouders uit de ouderlijke macht te ontzetten, hen dwingen te verhuizen of opvoedingsondersteuning te accepteren? Zonder juridische basis en op basis van het geldende recht zijn dergelijke wensen toch irreëel te noemen? Is het kabinet voornemens gevolg te geven aan deze verlangens? Aan de andere kant wordt gevraagd om toezicht en bemoeizorg, want alleen repressie is niet effectief, zegt men dan. Er moet sprake zijn van een tweesporenbeleid. Men annexeert het totale probleem uit oogpunt van preventie en bepleit niet alleen hulp bij de opvoeding, maar ook begeleiding bij scholing en het vinden van werk. Ingrijpen achter de voordeur en elke dag in de week ten minste een halve dag een hoog gekwalificeerde hulpverlener over de vloer. Dit noem ik een typisch voorbeeld van de voorzorgcultuur. Uiteraard geldt ook voor ons dat voorkomen beter is dan genezen, maar de problematiek heeft een publieke en een private kant en het wil ons voorkomen dat de overheid primair zorg draagt voor de aanpak van de publieke kant, dat wil zeggen het consequent aanwenden van bestaande instrumenten om de overlast terug te dringen. Dat is in elk geval een elementaire zorgplicht van de overheid.

(...)

Blz. 317

Minister Balkenende: [....] De overlast en criminaliteit van probleemjongeren, veelal met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond, vraagt in het bijzonder onze aandacht. Specifiek over deze groep zal ik in relatie tot participatie nog iets zeggen. De beleidsbrief over Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren is in voorbereiding. Hierin zal het parlement worden geïnformeerd over de brede aanpak die het kabinet voor ogen staat.


Brondocumenten


Historie