31.775

Wet investeren in jongerenDoelstelling van dit wetsvoorstel is jongeren te laten werken of leren, of een combinatie van beide. Hiermee wordt een duurzame- en substantiële arbeidsparticipatie van jongeren tot 27 jaar bevorderd en verhoogd. Met dit wetsvoorstel wordt de algemene bijstand op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) voor jongeren onder de 27 jaar afgeschaft.

De gemeente verstrekt de jongere het recht op een werkleeraanbod. Het werkleerrecht berust op de uitgangspunten dat de jongeren werken óf leren en dat goed geschoolde dan wel over voldoende kwalificaties beschikkende jongeren makkelijker aan het werk zullen komen en daardoor zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het wetsvoorstel verplicht de gemeenten dan ook om te investeren in de arbeidsinschakeling van alle jongeren, ook bij een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Alleen in de situatie dat een werkleeraanbod wegens in de persoon van de jongere gelegen of niet verwijtbare omstandigheden zijnerzijds geen optie is, of dit aanbod onvoldoende inkomsten genereert, is een inkomensvoorziening gegarandeerd. De samenhang tussen het werkleeraanbod enerzijds en de inkomensvoorziening anderzijds is een bepalend element van dit wetsvoorstel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.775, A) is op 21 april 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 juni 2009 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.GroenLinks, SP, VVD, PvdD en D66 stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

18 november 2008

titel

Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten