31.779

Wijziging Wet explosieven voor civiel gebruikMet dit wetsvoorstel wordt de traceerbaarheid van explosieven verbeterd door een unieke identificatie op alle explosieven, onderdelen en kleinste verpakkingseenheden daarvan, en gemonteerde ontstekingsmiddelen verplicht te stellen.

Het wetsvoorstel heeft 3 hoofdelementen: terrorisme bestrijding, unieke identificatie en registratiesysteem.

Ondernemingen worden verplicht een register bij te houden waarin de handel in explosieven wordt bijgehouden. In het register worden de identificatiegegevens en andere nuttige informatie bijgehouden, zoals het type explosieven en de persoon die de explosieven onder zich heeft. Met een unieke identificatie en een registratieverplichting voor transacties kan de herkomst en de houder van bepaalde explosieven beter worden getraceerd. Doordat wordt aangesloten bij het systeem van de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg), worden veel van de voorschriften van de richtlijn op wetsniveau geregeld.

Hiermee wordt de richtlijn 2008/43/EGPDF-document van de Commissie van 4 april 2008 tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van explosieven voor civiel gebruik overeenkomstig richtlijn 93/15/EEGPDF-document van de Raad (PbEG L 94) één op één geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.779, A) is op 3 juni 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 juni 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 298 van 16 juli 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 62 van 23 februari 2010.


Kerngegevens

ingediend

19 november 2008

titel

Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/43/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 april 2008 tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van explosieven voor civiel gebruik overeenkomstig Richtlijn 93/15/EEG van de Raad betreffende harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (PbEG L 127)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten