Dit wetsvoorstel regelt door de aanpassing van een aantal wetten op het gebied van waterbeheer de invoering van de Waterwet. Bestaande wetten worden ingetrokken of onderdelen worden opgenomen in de Waterwet. De wijzigingen zijn hoofdzakelijk van technische aard.

Daarnaast worden de regels voor het waterbodembeheer en de voorschriften voor de handhaving aangepast.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.858, A) is op 2 juli 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 november 2009 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 februari 2009

titel

Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

  • 1. 
    De artikelen 1.3 en 1.8, onderdelen B, E en F, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst.
  • 2. 
    De overige artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Documenten