31.945

Differentiatie fosfaatgebruiksnormDit wetsvoorstel scherpt in Meststoffenwet de fosfaatgebruiksnormen aan aan de afspraken die met de Europese Commissie voor de periode 2010 tot 2013 zijn vastgelegd in het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Hiermee wordt het mogelijk om op basis van de samenstelling van de grond deze normen te differentieren. Daarnaast wordt ook een basis opgenomen voor de differentiatie van zowel stikstofgebruiksnormen als fosfaatgebruiksnormen naar gewasopbrengst.

Met dit voorstel moeten bedrijven die meer dierlijke meststoffen mogen gebruiken dan volgens de Nitraatrichtlijn is toegestaan de kosten die verbonden zijn aan een verplichte monitoring van die bedrijven zelf betalen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK 31.945, A) is op 2 juli 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, het lid Verdonk en het CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 november 2009 zonder stemming aangenomen. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

8 mei 2009

titel

Wijziging van de Meststoffenwet (differentiatie fosfaatgebruiksnorm)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op 1 januari 2010.


Documenten