31.844

Wijziging Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissenHet wetsvoorstel voorziet in verlenging van beslistermijnen in enkele bijzondere wetten op het terrein van verscheidene ministeries. Uit een inventarisatie is gebleken dat deze termijnen in de praktijk te krap zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.844, A) is op 29 september 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 december 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 542 van 21 december 2009.


Kerngegevens

ingediend

29 januari 2009

titel

Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • minister van Economische Zaken
  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

14