31.412

Wijziging Telecommunicatiewet inzake Nota frequentiebeleid 2005Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de Nota frequentiebeleid 2005 (TK 24.095, nr. 188PDF-document). Op grond van deze wet wordt het mogelijk het frequentieplan zowel wat betreft de inrichting als de totstandkoming te flexibiliseren en daarmee sneller te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Verder wordt het via het behoefte-onderbouwingsplan voor publieke taken mogelijk om in deze categorie afspraken over medegebruik te regelen. Met de invoering van een nieuw, flexibel verdeelinstrument, de "verdeling op afroep", wordt voor bepaalde frequenties meer ruimte voor de vraag uit de markt geboden. Als laatste voorbeeld van flexibilisering in de wet kan de ruimere en expliciete experimenteerbepaling worden genoemd.

Aanleiding voor het opstellen van de Nota frequentiebeleid 2005 was het advies van de Commissie FrequentiebeleidPDF-document. Naast dit advies zijn er voor het kabinet meer redenen om het frequentiebeleid aan te passen. Het gebruik van frequenties is onmisbaar voor draadloze communicatie. Draadloze communicatie is van groot belang voor de ontwikkeling van ICT in het algemeen. Door de snelle groei van draadloze communicatie en daaruit voortvloeiende toepassingen en diensten wordt het mogelijk op elke plaats en op elke tijd over de op dat moment gewenste informatie te kunnen beschikken. Verder maakt de zich snel ontwikkelende techniek het mogelijk om frequenties steeds beter te benutten, onder meer door frequentiegebruik te delen, door apparatuur zelf te laten zoeken naar "vrije" frequenties en door het "uitsmeren" van zendvermogen over een groot deel van het frequentiespectrum. Het frequentiebeleid zal flexibel moeten kunnen inspelen op deze ontwikkelingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.412, A) is op 19 april 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 mei 2012 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

9 april 2008

titel

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten