31.822

Herziening functie- en bezoldigingsstructuur rechterlijke ambtenarenDit wetsvoorstel wijzigt in de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten het stelsel van rechterlijke functies en de daarbij horende beloningen. Met deze herziening van de functie- en bezoldigingsstructuur worden de loopbaanmogelijkheden verbeterd en worden de functies aangepast aan de werkelijke taken.

In het nieuwe stelsel wordt uitgegaan van (alle) functies binnen de rechterlijke macht en niet van rangen. Senioriteit wordt duidelijker tot uitdrukking gebracht in de functies, en er wordt meer rekening gehouden met de zwaarte van de managementverantwoordelijkheden. Daarnaast wordt de mobiliteit tussen gerechten bevorderd. Tenslotte wordt de indeling in salariscategorieën aangepast aan de nieuwe functie- en bezoldigingstructuur.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.822, A) is op 13 oktober 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 december 2009 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 december 2008

titel

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten