31.931

Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantieDit wetsvoorstel geeft uitvoering aan EG-verordening 765/2008PDF-document over de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten (PbEU 2008 L 218). De verordening bevat regels over de accreditatie, markttoezicht en controle van produkten uit landen buiten de EU. Dit voorstel regelt alleen de uitvoering van de regels rond de accreditatie. Accreditatie is het beoordelen of een keuringsinstantie, certificeringsinstantie, inspectieinstantie of een laboratorium, zogenaamde conformiteitsbeoordelingsinstanties, onpartijdig en competent zijn werk uitvoert.

Met dit voorstel wordt de Raad voor Accreditatie opgericht. Hiermee willen de lidstaten garanderen dat de producten binnen de interne markt voldoen aan eisen voor het algemeen belang, zoals de gezondheid en veiligheid. Accreditatie leidt tot gelijkwaardigheid van certificaten, keuringen en testen en kan een bijdrage leveren aan het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten op dit gebied.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK nr. 2PDF-document) is op 8 oktober 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 oktober 2009 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 april 2009

titel

Regels omtrent de aanwijzing van een nationale accreditatie-instantie in verband met de implementatie van EG-verordening nr. 765/2008 (Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2010. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2009, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2010.


Documenten