31.353

Initiatiefvoorstel-Leijten Beëindiging verplichting tot het aanbesteden van huishoudelijke verzorgingDit initiatiefvoorstel van het lid Leijten (SP) beoogt via een wijziging van Wet maatschappelijke ondersteuning de verplichte aanbesteding van huishoudelijke verzorging te beëindigen. Hiermee wil de indiener de kwaliteit van die zorg verbeteren. De indiener vindt dat de concurrentie en marktwerking in de zorg ten koste gaat van de kwaliteit, scholing en arbeidsomstandigheden van het personeel. Daarnaast leidt aanbesteding tot concurrentie op prijs en niet tot verbetering van de prijs-kwaliteitverhouding.

Gemeenten krijgen de plicht om te zorgen voor de continuïteit van de huishoudelijke zorg van een kwalitatief hoog niveau, de zogenaamde zorgplicht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.353, A) is op 20 mei 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, SGP, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 6 maart 2012. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 april 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, GroenLinks, SP, PVV, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Vaststelling van basistarieven voor huishoudelijke verzorging (31.347) en Bekostiging van huishoudelijke verzorging door specifieke uitkeringen (31.375).

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door het oud-Tweede Kamerlid Kant (SP). Bij brief van 22 september 2010 (EK 31.353, B) heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer gemeld dat het Tweede Kamerlid Leijten (SP) de verdediging van dit initiatiefvoorstel overneemt.


Kerngegevens

ingediend

22 februari 2008

titel

Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en in verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorging

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

33