32.129

Overige fiscale maatregelen 2010Naast het wetsvoorstel Belastingplan 2010 (32.128) dat vooral ziet op het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2010, bevat het totale fiscaal pakket Belastingplan 2010 dit wetsvoorstel voor overige fiscale maatregelen. In dit wetsvoorstel gaat het om (deels technische) wijzigingen die in beginsel per 1 januari 2010 moeten ingaan. Het voorstel wijzigt wetten die zich in de volle breedte van het fiscale spectrum bevinden, zowel directe als indirecte belastingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.129, A) is op 19 november 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 december 2009 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 610 van 29 december 2009.

De inwerkingtreding van artikelen is opgenomen in Staatsblad 874 van 29 december 2010.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft bij brief van 16 december 2009 de staatssecretaris van Financiën gevraagd te reageren op een aantal brieven van derden en op een artikel in de vakliteratuur. De staatssecretaris heeft hierop bij brief van 18 december 2009 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg  dat de commissie op 18 december 2009 heeft uitgebracht. ( EK 32.128, 32.129, 32.130, 32.132, 32.133, H ) .

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 9 februari 2010 gesproken over de brief van de minister van Financiën van 2 februari 2010 (TK 31.066, nr. 85) over het beleid over het toekennen van tipgelden. Naar aanleiding daarvan heeft de commissie de minister van Financien bij brief van 25 februari 2010 geïnformeerd.  De minister van Financien heeft hierop bij brief van 15 maart 2010 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 16 maart 2010 heeft uitgebracht. (EK 32.128, 32.129, 32.130, 32.132, 32.133, I) .

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 3 december 2009 een brief van de staatssecretaris van Financiën ontvangen met per wetsvoorstel uit het fiscaal pakket Belastingplan 2010 de belangrijkste wijzigingen.


Kerngegevens

ingediend

14 september 2009

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Met ingang van 1 januari 2010.
 • 2. 
  De wijzigingen ingevolge artikel I, onderdelen E, J, K, T, Y en Z, artikel IV, onderdelen A, G en H, onder 3, en artikel XVI, onderdeel A, vinden voor het eerst toepassing ten aanzien van belastingaanslagen of voor bezwaar vatbare beschikkingen die zijn vastgesteld of genomen na 31 december 2009.
 • 3. 
  Artikel III, onderdelen C, F, G en H, werkt terug tot en met 15 september 2009.
 • 4. 
  Artikel IV, onderdeel 0A, onder 1, werkt terug tot en met het tijdstip waarop zonder deze wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 artikel 2, zevende lid, eerste volzin, van die wet van toepassing zou zijn geworden op het in dat onderdeel genoemde lichaam en artikel IV, onderdeel 0A, onder 2, werkt terug tot en met het tijdstip waarop artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is geworden op het in het vervallen onderdeel n van het zevende lid van dat artikel genoemde lichaam.
 • 5. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel XII, onderdeel C, in werking met ingang van 1 april 2010.
 • 6. 
  Artikel XIIB werkt terug tot en met 1 januari 2008.
 • 7. 
  Artikel XV, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 augustus 2008.
 • 8. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen Abis, Ya, Yb, EEa, EEb en EEc, artikel IV, onderdeel Ga, en artikel XVII, onderdeel C, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
 • 9. 
  Artikel XVIII werkt terug tot en met 1 januari 2009.
 • 10. 
   Artikel XIX werkt terug tot en met 31 december 2009.
 • 11. 
   Met betrekking tot uitstel van betaling, voor 1 januari 2010 verleend op grond van artikel 25, negende lid, van de Invorderingswet 1990 ter zake van een vervreemding waarbij de aandelen of winstbewijzen zijn geschonken, blijft artikel 25, negende lid, van de Invorderingswet 1990, zoals die bepaling op 31 december 2009 luidde, van toepassing.

Documenten