32.276

Invoeringswet fiscaal stelsel BESDit wetsvoorstel regelt het overgang- en invoeringsrecht in verband met de invoering van de Belastingwet BES en de Douane en Accijnswet BES. Deze aanpassing van het Nederlandse recht is noodzakelijk in verband met de wijziging van de staatsrechterlijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) binnen het koninkrijk.

Met dit voorstel krijgt de Nederlandse belastingdienst het recht om nog openstaande belastingaanslagen en belastingschulden af te handelen. Daarnaast wordt bijvoorbeeld het begrip Nederlandse Antillen vervangen en bevat het voorstel overgangswetgeving.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.276, A) is op 7 oktober 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2010 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

29 december 2009

titel

Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende hoofdstukken, artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treedt hoofdstuk II, artikel XVI, onderdeel A, in werking met ingang van 1 januari 2013.
 • 3. 
  In afwijking van het eerste lid treedt hoofdstuk II, artikel XVI, onderdelen B tot en met D, in werking met ingang van 1 januari 2015.
 • 4. 
  In afwijking van het eerste lid, treedt hoofdstuk II, artikel XVI, onderdeel E, in werking vijf jaar na het ingevolge het eerste lid bepaalde tijdstip.

Documenten

34