32.238

Hoogten van bestuurlijke boetes in de MeststoffenwetMet dit voorstel wordt het mogelijk om de hoogten van de bestuurlijke boetes in de Meststoffenwet bij of krachtens een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vast te stellen.

Met dit voorstel kan bij of krachtens AMvB worden overgegaan tot een onderverdeling van overtredingen in boetecategorieën, waarna bij ministeriële regeling kan worden bepaald welke boetehoogte aan die categorieën wordt gekoppeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.238, nr. 2) is op 22 april 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 mei 2010 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 264 van 6 juli 2010.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2009

titel

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de hoogten van bestuurlijke boetes

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

6