32.263

Wijziging Wet studiefinanciering 2000 en Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beursIn dit wetsvoorstel zijn de maatregelen op het terrein van de studiefinanciering en de tegemoetkoming voor onderwijsbijdragen en schoolkosten uitgewerkt in verband met de crisismaatregelen om het overheidstekort terug te dringen. De maatregelen zijn bedoeld om de uitgaven aan de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) te beperken.

De normbedragen in de WSF 2000 en in de WTOS voor de jaren 2011 en 2012 worden niet geïndexeerd. Daarnaast wordt de aanvullende beurs na de eerste vijf maanden studiefinanciering in het hoger onderwijs onder prestatiebeursregime gebracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.263, A) is op 14 september 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 november 2010 als hamerstuk afgedaan. 

De wet is opgenomen in Staatsblad 807 van 14 december 2010.

.


Kerngegevens

ingediend

15 december 2009

titel

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 september 2007


Documenten

16