32.375

Wijziging Wet voorkoming verontreiniging door schepen en Wet op de economische delicten inzake aanpassing definitie van schadelijke stofDit wetsvoorstel strekt in de eerste plaats tot uitvoering van de in Bijlage II van het MARPOL-verdrag (MARine POLution') opgenomen voorschriften met betrekking tot het voorwassen van ladingtanks waaruit schadelijke stoffen zijn gelost.

De Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs) en de daarop gebaseerde regelgeving bevatten de normatieve bepalingen voor een Nederlands schip en voorgesteld wordt om deze bepalingen tevens van toepassing te verklaren op de kapitein van een buitenlandse schip dat een Nederlandse haven aandoet en wordt de basis voor het aanwijzen van toezichthouders uitgebreid. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel de definitie van het in de Wvvs en de daarop gebaseerde regelgeving gebruikte begrip «schadelijke stof» aangepast.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 april 2010

titel

Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de aanpassing van de definitie van schadelijke stof, de uitvoering van de in Bijlage II van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen opgenomen voorschriften met betrekking tot het voorwassen van ladingtanks, de uitbreiding van de basis voor het aanwijzen van toezichthouders en enige andere onderwerpen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

9