32.458

Implementatie EG-richtlijn verslaggevings- en documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingenDit wetsvoorstel implementeert EG-Richtlijn 2009/109/EGPDF-document over verslaggevings- en  documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen in boek 2 Burgerlijk Wetboek. Hierdoor worden de administratieve lasten van vennootschappen beperkt tot het minimum dat noodzakelijk is om de belangen van andere belanghebbenden te beschermen.

Een aantal verslaggevingsverplichtingen die gelden bij bepaalde fusies en splitsingen worden afgeschaft en, als alle aandeelhouders hiermee instemmen, wordt het mogelijk om af te zien van bepaalde verslaggevingsverplichtingen bij fusie en splitsing.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.458, A) is op 15 maart 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 mei 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 juli 2010

titel

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 tot wijziging van de richtlijnen nr. 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en richtlijn nr. 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft (PbEU L 259)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

10