T01260

Toezegging Om de invoering van hoger beroep in fiscale zaken op de BES-eilanden voortvarend op te pakken en te bespreken met de minister van Veiligheid en Justitie (32.189/32.190/32.276)De staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Biermans (VVD), toe om de invoering van hoger beroep in fiscale zaken op de BES-eilanden voortvarend op te pakken en te bespreken met de minister van Veiligheid en Justitie.


Kerngegevens

Nummer T01260
Status voldaan
Datum toezegging 14 december 2010
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden mr. G.J.J. Biermans (VVD)
Commissie commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Caribisch Nederland
fiscale zaken
hoger beroep
Kamerstukken Invoeringswet fiscaal stelsel BES (32.276)
Douane- en Accijnswet BES (32.190)
Belastingwet BES (32.189)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 11 – blz. 10

Biermans (VVD):

Op het punt van het formele recht hebben de leden van de VVD-fractie nog enkele belangrijke wensen. Zij zijn van mening dat de rechtspraak op de BES-eilanden spoedig in twee feitelijke instanties dient plaats te vinden en dat de Hoge Raad ook voor de BES-wetgeving in hoogste instantie recht moet gaan spreken. Welke tijdshorizon ziet de staatssecretaris in dezen?

Handelingen I 2010-2011, nr. 11 – blz. 15

Staatssecretaris Weekers:

De heer Biermans heeft namens de VVD-fractie gevraagd naar de tijdshorizon bij de invoering van hoger beroep in belastingzaken. Met de leden van de VVD-fractie ben ik het zeer eens dat invoering van hoger beroep in fiscale zaken wenselijk is. Ik loop alleen aan tegen een praktisch punt en dat is dat de inrichting van de rechterlijke macht behoort tot de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. Wat dat betreft kan ik nu niet veel verder gaan dan de toezegging dat ik de wensen van de VVD-fractie overbreng aan collega Opstelten. Ik zal er bij hem op aandringen, want er is ook mij wat aan gelegen dat we daar een sluitend juridisch systeem hebben, met twee instanties en uiteindelijk ook cassatie, en dat we begin 2011 het overleg starten met de betrokkenen. Dat zal dan niet alleen gelden voor de BES-eilanden, maar ook voor Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Wij hebben natuurlijk ook de vertegenwoordigers van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie daarbij nodig. Wij zullen dat oppakken. Ik zelf wil het voortvarend oppakken, maar ik ben niet de enige actor daarin, dus meer dan die inspanning kan ik niet toezeggen.

Handelingen I 2010-2011, nr. 11 – blz. 21

Biermans (VVD):

Het dankwoord betreft de toezegging van de staatssecretaris dat hij voortvarend zal zijn. Dat juich ik toe. Hij zegt ook toe dat hij de vraag over de formele hiaten in de wetgeving zal overbrengen naar zijn collega, die daarmee ongetwijfeld even voortvarend aan de slag gaat.


Brondocumenten


Historie