32.457

Implementatie EG-richtlijn ter verbetering van de samenwerking in de financiële sectorDit wetsvoorstel verbetert door implementatie van EG-richtlijn 2009/44/EGPDF-document in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet de samenwerking tussen de lidstaten in de financiële sector en de kredietverlening tussen banken onderling. Deze richltijn is een wijziging van de Finaliteitsrichtlijn en de Richtlijn financiëlezekerheidsovereenkomsten.

De Finaliteitsrichtlijn bevat regels over de gebruikte betalings- en afwikkelingssystemen. De Richtlijn Financiëlezekerheidsovereenkomsten regelt de kredietverlening tussen financiële instellingen onderling of kredietverlening door de centrale bank aan financiële instellingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.457, A) is op 3 maart 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 april 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 juli 2010

titel

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet ter implementatie van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (PbEU L 146/37)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten