32.460

Intrekking Wet stedelijke vernieuwing inzake decentralisatie investeringsbudget stedelijke vernieuwingMet dit wetsvoorstel wordt de Wet stedelijke vernieuwing (zie dossier 26.884) ingetrokken.

Door middel van deze intrekking wordt vorm gegeven aan de decentralisatie van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Met decentralisatie worden zowel de regels op rijksniveau als de bestuurslasten verminderd. Gemeenten krijgen een grotere beleids- en financiële vrijheid, zodat op lokaal niveau meer ruimte bestaat om samenhang aan te brengen en maatwerk toe te passen op de lokale omstandigheden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.460, A) is op 17 maart 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 april 2011 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

23 augustus 2010

titel

Intrekking van de Wet stedelijke vernieuwing in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zijn wordt geplaatst. De artikelen I, II en III werken terug tot en met 1 januari 2011.


Documenten