T01275

Toezegging De Kamer zal schriftelijk geïnformeerd worden over hoe de regering staat tegenover de aanbeveling om in maatregelen die in het kader van herijking van de EHS nu genomen worden, rekening te houden met beleidsmatige keuzevrijheid op langere termijn (32.500 XIV en F)De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Eigeman (PvdA), toe dat de regering de Kamer zal informeren hoe de regering staat tegenover de aanbeveling om in maatregelen die in het kader van herijking van de EHS nu genomen worden, rekening te houden met beleidsmatige keuzevrijheid op langere termijn. Hierbij zal de regering betrekken of zij daarvoor bereid is planologische ruimte te reserveren en hoe de regering daarover een akkoord denkt te bereiken met de decentrale overheden en andere relevante partners om allianties aan te gaan.


Kerngegevens

Nummer T01275
Status afgevoerd
Datum toezegging 22 maart 2011
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Kamerleden drs. J.H. Eigeman (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Ecologische Hoofdstructuur
herijkingen
planologische ruimte
Kamerstukken Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2011 (32.500 XIV)
Begrotingsstaat Diergezondheidsfonds 2011 (32.500 F)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 21, item 2, blz. 7

De heer Eigeman (PvdA):

Het nadenken over een nieuwe natuurwet, een meer samenhangende aanpak in de regulering van landschap, natuur en landbouw heeft een kijk nodig op wat langere termijn. Het ontbreekt nu nog aan een visie op de langere termijn. Maak in de natuurwet ruimte voor gebiedsontwikkeling waarin de integrale benadering de kans krijgt. Laat de nieuwe natuurwet meer zijn dan een nietje door de Flora- en faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet. Laat het een ambitieuze aanpak zijn waarin we natuur beschermen en niet meer aan alle kanten knabbelen aan Europese regels om boeren maar vooral onbeperkt de ruimte te geven. Ik heb er al eerder op gewezen dat het belangrijk is om het natuurbeleid niet al te sectoraal op te vatten. Een interessant onderdeel van het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving is deel zes, waarin de herijking in een breder perspectief wordt geplaatst. Hoe staat de regering tegenover de aanbeveling om in de maatregelen die nu genomen worden, rekening te houden met beleidsmatige keuzevrijheid op langere termijn? Is de regering bereid om daarvoor planologische ruimte te reserveren? Hoe denkt de regering daarover een akkoord te bereiken met de decentrale overheden en andere relevante partners om allianties aan te gaan?

Handelingen I 2010-2011, nr. 21, item 6, blz. 54

De heer Eigeman (PvdA):

De staatssecretaris heeft met nogal veel woorden helder gemaakt dat het beleid in vorm van de ecologische hoofdstructuur en Natura 2000 voor een deel ingegeven is door het gebrek aan middelen. Hij heeft echter nog onvoldoende duidelijkheid geschapen over welke effecten dit op het beleid heeft, maar vooral waarin de spanning met Europese regelgeving zit. Het is jammer dat niet is ingegaan op de vraag of de regering bereid is om planologische ruimte te reserveren. Je hoeft niet nu al terug te komen op allerlei plannen, maar het is wel van belang om enige ruimte over te houden. 

Handelingen I 2010-2011, nr. 21, item 6, blz. 64

De heer Eigeman (PvdA):

Voorzitter. Ik snap dat niet alles kan worden beantwoord, maar ik heb in eerste en tweede termijn een heel duidelijke vraag gesteld. Ik heb gewezen op een interessant onderdeel van het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ik heb gevraagd hoe de regering staat tegenover de aanbeveling op pagina 47. Daar staat dat bij maatregelen die nu worden genomen al rekening moet worden gehouden met de beleidsmatige keuzen voor de lange termijn. Is de regering bereid de daarvoor benodigde planologische ruimte te reserveren en hoe denkt de regering daarover een akkoord te bereiken met decentrale overheden en andere relevante partners, bijvoorbeeld door het aangaan van allianties? Toen ik dit in tweede termijn herhaalde, zag ik de staatssecretaris non-verbaal reageren, maar ik wil ook graag een verbale reactie.

Handelingen I 2010-2011, nr. 21, item 6, blz. 64

De voorzitter:

De staatssecretaris heeft de heer Schaap toegezegd schriftelijk terug te komen op diens vraag. Het staat de staatssecretaris vrij om ook schriftelijk terug te komen op vooral het eerste punt van de heer Eigeman.

Handelingen I 2010-2011, nr. 21, item 6, blz. 64

Staatssecretaris Bleker:

Dat lijkt mij een goede suggestie. Ik doe dat, voorzitter.Historie