32.500 F

Begrotingsstaat Diergezondheidsfonds 2011Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2011 van het Diergezondheidsfonds.


Stand van zaken

Dit voorstel (TK 32.500 F, nr. 1) is op 16 december 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 maart 2011 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Een voorbereidende expertbijeenkomst vond plaats op maandag 14 maart 2011 en op 22 maart 2011 heeft de Eerste Kamer met de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een beleidsdebat over "Natuurbeleid" gevoerd. Tijdens dit beleidsdebat zijn er een viertal moties ingediend: de Motie-Tiesinga (CDA) c.s. inzake herziening van de natuurwetgeving (EK 32.500 XIV / 32.500 F, D), de Motie-Schaap (VVD) c.s. over het opdragen van de uitvoering van het natuurbeleid aan de provincies (EK 32.500 XIV / 32.500 F, E), de Motie-Schuurman (ChristenUnie) c.s. over ambities op het gebied van natuurbescherming (EK 32.500 XIV / 32.500 F, F) en de Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het integraal uitvoeren van het Kierbesluit (EK 32.500 XIV / 32.500 F, G).

De stemming over de moties vond plaats op 29 maart 2011. De Motie-Tiesinga (CDA) c.s. inzake herziening van de natuurwetgeving (EK 32.500 XIV / 32.500 F, D), is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP, VVD, OSF, CDA en ChristenUnie stemden voor. De Motie-Schaap (VVD) c.s. over het opdragen van de uitvoering van het natuurbeleid aan de provincies (EK 32.500 XIV / 32.500 F, E), is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA, VVD, OSF, D66 en SP stemden voor. De Motie-Schuurman (ChristenUnie) c.s. over ambities op het gebied van natuurbescherming (EK 32.500 XIV / 32.500 F, F), is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, PvdA, PvdD, OSF, D66, SP en GroenLinks stemden voor. De stemming over de Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het integraal uitvoeren van het Kierbesluit (EK 32.500 XIV / 32.500 F, G) vond plaats op 19 april 2011. Deze motie is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, PvdD, OSF, D66, SP, GroenLinks en de Fractie-Yildirim stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2010

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

16