T01276

Toezegging De regering zal het instrument van saldering bij het omgaan met natuurwaarden verder ontwikkelen (32.500 XIV en F)De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Tiesinga (CDA), toe dat de regering het instrument van saldering bij het omgaan met natuurwaarden verder zal ontwikkelen. De toepasbaarheid van saldering bij het omgaan met natuurwaarden zal in concrete gevallen verder uitgewerkt worden door de regering.


Kerngegevens

Nummer T01276
Status afgevoerd
Datum toezegging 22 maart 2011
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Kamerleden Mr.ir.ing. H.L. Tiesinga msc. (CDA)
Commissie commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Natura 2000-gebieden
saldering
Kamerstukken Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2011 (32.500 XIV)
Begrotingsstaat Diergezondheidsfonds 2011 (32.500 F)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 21, item 2, blz. 4

De heer Tiesinga (CDA):

De mogelijkheid van saldering moet zowel geografisch als in de tijd gezien meer benut worden Een voorbeeld: In het Markermeer en IJmeer zijn plannen ontwikkeld voor een toekomstbestendig ecologisch systeem. In dit Natura 2000-gebied is een overmaat aan natuurontwikkeling voorzien, zodat er later ook woningbouw mogelijk is. Deze "preventieve mitigatie" is nu niet mogelijk terwijl er juist verantwoorde ontwikkelingsmogelijkheden door ontstaan. Een tweede voorbeeld: In Europa komt een zeer zeldzame pad voor, de rugstreeppad. In de provincie Flevoland, maar in het bijzonder in de Noordoostpolder, struikel je er over. Vergunningverlening is voor bijna elke ruimtelijke ingreep nu voorgeschreven. De provincie Flevoland heeft samen met zestien partijen een rugstreeppadmanagementplan opgesteld. Goed scrabblewoord! Hierdoor wordt aantasting van de habitat voorkomen en vergunningverlening overbodig gemaakt. Regionale ontwikkeling is daardoor weer mogelijk. Wij verzoeken de staatssecretaris aan saldering veel meer aandacht te besteden.

Handelingen I 2010-2011, nr. 21, item 6, blz. 53

De heer Tiesinga (CDA):

De staatssecretaris heeft gezegd dat Natura 2000 gepolitiseerd en gejuridiseerd is. Terecht. Daarom hebben we ook die spanningen. De effecten die we nu ervaren, zijn nooit voorzien. Het is goed dat we dat met elkaar opnieuw naast elkaar zetten. Wat ons erg aanspreekt, is om generiek beleid voor de langere termijn te combineren met plussen op de korte termijn. De staatssecretaris heeft er niet echt meer op gereageerd, maar ik heb een pleidooi gehouden voor de saldering. Binnen saldering ligt heel veel ruimte om met elkaar oplossingen te vinden. In dat verband heb ik overigens niet gesproken over een slak maar over een pad. Anders zou je ook uitglijden, denk ik. De staatssecretaris kent het woord wel, voor Scrabble: rugstreeppadmanagementplan. Ik ben in ieder geval al geoefend met dat woord!

Het is belangrijk dat de invulling daarvan eenduidig en landelijk is. Ik heb het dan ook over de begrippen "externe werking" en de "significante" … Ik kan even niet op het woord komen, maar het is duidelijk wat ik bedoel. Deze begrippen zijn niet goed gedefinieerd en niet duidelijk. Daarnaast worden ze verschillend uitgelegd. Het is prima als daarvoor een eenduidige landelijke aanpak komt.

Handelingen I 2010-2011, nr. 21, item 6, blz. 61

Staatssecretaris Bleker:

De fractie van het CDA heeft bij monde van de heer Tiesinga gesproken over de saldering. Saldering is inderdaad een nuttig instrument bij het omgaan met natuurwaarden en wordt ook al veelvuldig toegepast. Provincies hebben daar ook initiatieven toe genomen. Wij willen dat verder ontwikkelen. Het instrument is nog niet perfect. Het kan ook in het kader van de Natura 2000-doelstellingen, de beheerplannen en de effecten op de omgeving een rol spelen. Wij zullen dat verder ontwikkelen en de toepasbaarheid in concrete gevallen verder uitwerken.Historie