32.469

Wijziging van de meststoffenwet (herinvoering compartimentering)Met dit voorstel wordt een verdere toename van de druk op het milieu als gevolg van de toenemende mestproductie in de gebieden waar een mestoverschot bestaat, de concentratiegebieden, voorkomen. Daarnaast wordt beoogd de fraudedruk, met name in de concentratiegebieden, als gevolg van de hoge kosten die gemoeid zijn met het afzetten van de extra geproduceerde mest buiten het eigen bedrijf, te beheersen.

Om dit te bereiken wordt de compartimentering van dierrechten zoals deze tot 1 januari 2008 heeft bestaan heringevoerd. Door de compartimentering wordt voorkomen dat er meer varkens en kippen worden gehouden in de concentratiegebieden op basis van rechten uit andere gebieden. Daartoe worden de volgende verboden opgenomen: 1. een verbod op de overgang van een, voor het houden van varkens en pluimvee noodzakelijk, productierecht van een bedrijf dat geheel of gedeeltelijk is gelegen buiten een concentratiegebied naar een bedrijf dat geheel of gedeeltelijk is gelegen binnen een concentratiegebied; 2. een verbod op de overgang van een productierecht van een bedrijf dat geheel of gedeeltelijk is gelegen in het ene concentratiegebied naar een bedrijf dat geheel of gedeeltelijk is gelegen in het andere concentratiegebied; 3. een verbod op het verplaatsen van een varkens- of pluimveehouderij binnen een bedrijf naar een locatie binnen een concentratiegebied van een locatie buiten een concentratiegebied of in een ander concentratiegebied.

De overgang van een productierecht aan een bedrijf buiten de concentratiegebieden blijft mogelijk. Hierdoor wordt de milieudruk in de concentratiegebieden immers juist verlicht.  

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.469, A) is op 14 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 september 2010

titel

Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

9