32.622

Vereenvoudiging en verbetering wettelijk kader voor Europees geharmoniseerde beleggingsinstellingenDit wetsvoorstel strekt tot implementatie in de Nederlandse wetgeving van de richtlijn nr. 2009/65/EGPDF-document van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (de herziene richtlijn beleggingsinstellingen). Met dit voorstel worden de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en een aantal andere wetten gewijzigd.

De herziene richtlijn beleggingsinstellingen heeft tot doel een vereenvoudiging en verbetering van het wettelijk kader te bewerkstelligen voor Europees geharmoniseerde beleggingsinstellingen (instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)) om een meer efficiënte interne markt voor icbe’s te creëren en de bescherming van beleggers te verbeteren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.622, A) is op 23 juni 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 februari 2011

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (herschikking) (PbEU L 302) en de daarbij behorende uitvoeringsrichtlijnen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juli 2011. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na 1 juli 2011, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst


Documenten

7