33.000 H

Begrotingsstaat BES-fonds voor het jaar 2012Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het BES-fonds voor 2012.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 december 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 januari 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2011

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

13