33.005

Wet toepassing dwangsomregeling toeslagenDit wetsvoorstel wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de wet Overige fiscale maatregelen 2009. Met deze wijziging het moment en de wijze waarop de dwangsomregeling van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing wordt op beschikkingen die betrekking hebben op inkomensafhankelijke regelingen, waarvan de uitvoering is opgedragen aan de Belastingdienst/Toeslagen, geregeld.

De betreffende inkomensafhankelijke regelingen zijn de Wet op de zorgtoeslag, de Wet op de huurtoeslag, de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de Wet op het kindgebonden budget.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.005, A) is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 december 2011 zonder stemming aangenomen.

Tijdens de plenaire behandeling op 20 december 2011 is de gewijzigde motie-Sent (PvdA) c.s. over het met een jaar uitstellen van de afschaffing van de kindertoeslag in box 3 (EK 33.003 / 33.004 / 33.005 / 33.006 / 33.007, J) ingediend. De motie is op 20 december 2011 na stemming bij zitten en opgestaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen 33.003, 33.004, 33.006 en 33.007.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2011

titel

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en Overige fiscale maatregelen 2009 in verband met de dwangsomregeling van de Algemene wet bestuursrecht (Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid, treedt artikel II in werking met ingang van 1 januari 2013.

Documenten