Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal belastingwetten en is het resultaat van de zogenaamde Autobrief van het kabinet en van de daarop volgende gedachtewisseling tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer op 30 juni 2011.

In de autobrief zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de aanpassing van de zuinigheidsgrenzen in de autogerelateerde belastingen. Dat onderzoek heeft het kabinet ertoe gebracht om in de autobrief de voornemens bekend te maken met betrekking tot de stimulering van zuinige auto’s in de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM), de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting (bijtelling LB/IB).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.007, A) is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PvdD stemde tegen.

De tijdens de plenaire behandeling ingediende gewijzigde motie-Sent (PvdA) c.s. over het met een jaar uitstellen van de afschaffing van de kindertoeslag in box 3 (EK 33.003 / 33.004 / 33.005 / 33.006 / 33.007, J) is op 20 december 2011 na stemming bij zitten en opgestaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen 33.003, 33.004, 33.005 en 33.006.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2011

titel

Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
 • 2. 
  Artikel XIII werkt terug tot en met 1 juli 2011.

Hoofdlijnen

De autobrief bevat de volgende voornemens met betrekking tot onder andere:

 • – 
  de accijns en energiebelasting op gasvormige brandstoffen,
 • – 
  de fiscale behandeling van mengsels van fossiele brandstoffen en biobrandstoffen,
 • – 
  de fiscale behandeling van groen gas, waaronder begrepen de behandeling van de (personen)auto die door groen gas wordt aangedreven,
 • – 
  een eerste uitwerking van een alternatieve regeling voor de rittenregistratie die in het kader van de bijtelling LB/IB voor de bestelauto van de zaak vaak noodzakelijk is om bijtelling te voorkomen als er niet meer dan 500 km per jaar privé wordt gereden,
 • – 
  de korting in de MRB voor jaarbetalers,
 • – 
  btw-heffing op privégebruik van de auto van de zaak.

Documenten