32.825

Goedkeurings- en reparatiewet BESDit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van een ministeriële regeling tot aanpassing van een van oorsprong Nederlands-Antilliaanse wet voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) op de terreinen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Infrastructuur en Milieu.

Met dit voorstel wordt ook een fout in de strafbaarstelling van artikel 16 van de Luchtvaartwet BES en een fout in artikel 106 van de Wet openbare lichamen BES over de toepassingsverklaring hersteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.825 nr. 2) is op 27 oktober 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 november 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 juni 2011

titel

Goedkeuring van een ministeriële regeling tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en reparatie van een aantal BES-wetten op het terrein van OCW en IenM (Goedkeurings- en reparatiewet BES)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

10