33.139

Goedkeuring van een zestal ministeriële regelingen inzake volksgezondheid voor de BES-eilandenDit wetsvoorstel dient ter uitvoering van artikel 21, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het voorstel behelst de vereiste goedkeuring bij wet van de volgende zes ministeriële regelingen:

 • a. 
  de Regeling aanpassing Wet publieke gezondheid BES;
 • b. 
  de Aanpassingsregeling BES-wetten VWS;
 • c. 
  de Regeling aanpassing Wet zorginstellingen BES;
 • d. 
  de Aanpassingsregeling levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding BES;
 • e. 
  de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 februari 2011, houdende wijziging van de Wet medisch tuchtrecht BES;
 • f. 
  de Regeling aanpassing wetgeving bloedvoorziening en geneesmiddelen BES.

In verband daarmee bevat het voorstel tevens enkele wijzigingen in een aantal wetten, alsmede een technische wijziging van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Vanwege de samenhang van de Wet publieke gezondheid BES met het bepaalde in de Wet publieke gezondheid wordt voorgesteld om de inhoud van de Wet publieke gezondheid BES mutatis mutandis in de Wet publieke gezondheid op te nemen onder gelijktijdige intrekking van de Wet publieke gezondheid BES.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.139, A) is op 14 juni 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juli 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 januari 2012

titel

Goedkeuring van een zestal ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede wijziging van enkele wetten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.

De artikelen V, VI en VII, eerste lid, werken terug tot en met 10 oktober 2010.


Documenten

13