33.400 IV

Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2013Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties voor 2013.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.400 IV, nr. 1) is op 20 december 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 februari 2013 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Op 4 juni 2013 heeft de Eerste Kamer met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over de toekomst van het Koninkrijk in brede zin. De tijdens dat debat ingediende motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over een structureel actieprogramma ter verbetering van de naleving van kinderrechten op de BES-eilanden (EK 33.400 IV, V) is op 11 juni 2013 aangehouden. Deze motie is vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer. De gewijzigde motie-Quik-Schuijt (SP) c.s. over het beperken van de gezondheidsschade als gevolg van de aanwezigheid van de Isla-raffinaderij (EK 33.400 IV, X) is op 18 juni 2013 tijdens de heropening van de beraadslaging in derde termijn ingediend en op die dag na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2012

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

114
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-114] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-114] documenten