33.400 H

Begrotingsstaat BES-fonds 2013Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het BES-fonds voor 2013.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.400 H, nr. 1) is op 20 december 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 maart 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2012

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

15