T01563

Toezegging Gefaseerde invoering toezicht 1040-urennorm in 2012 en 2013 (32.640)De Minister van OCW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen, toe dat het feitelijke toezicht op de 1040 uur in de eerste twee jaar zorgvuldig en gefaseerd in twee jaar zal worden ingevoerd voor de scholen die die 1040 uur nog niet halen, zonder dat zij meteen worden beboet.


Kerngegevens

Nummer T01563
Status afgevoerd
Datum toezegging 19 juni 2012
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden Mr. P.E.M.S. Lokin-Sassen (CDA)
Commissie commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen 1040-uren
boetes
inspectietoezicht
Kamerstukken Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs inzake onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (32.640)


Uit de stukken

Handelingen I 2011/12, 33-2, p.15

Mevrouw Lokin-Sassen (CDA):

Kan de minister nu reeds aangeven hoe zij deze zorgvuldige invoering gaat concretiseren? Kan zij bijvoorbeeld toezeggen dat de controle op die extra 40 uur in de komende twee jaar gefaseerd wordt verhoogd, zodat de scholen deze norm geleidelijk kunnen verhogen van 1000naar 1040 uur – bijvoorbeeld 20 uur extra per jaar – zonder dat de scholen een boete krijgen als zij de uren daarboven in de overgangsperiode nog niet geprogrammeerd en daadwerkelijk uitgevoerd hebben?

Handelingen I 2011/12, 33-8, p.60

Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart:

Excuus, voorzitter, ik wil nog even ingaan op de opmerking van mevrouw Lokin over de invoeringstermijn. Het komend jaar vinden er gesprekken plaats tussen de inspectie en de scholen over hoe een en ander straks goedvorm en inhoud gegeven kan worden. Ik kan mij zeer welvoorstellen dat wij in het eerste invoeringsjaar – 2013 –op een rustige manier de scholen volgen en niet meteen als een bok op de haverkist gaan zitten. Ik hoop eigenlijk dat wij dan al zachtjes aan naar het risicogericht toezicht kunnen gaan. Wat mij betreft is er ruimte om de scholen die eerste twee jaren rust en ruimte te geven om de stap goed te kunnen maken.

Mevrouw Lokin-Sassen (CDA):Mag ik dat als een toezegging beschouwen?

Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart: Ja, voorzitter.

Mevrouw Lokin-Sassen (CDA): Dank u wel.

Handelingen I 2011/12, 33-8, p.63

Mevrouw Lokin-Sassen (CDA):

Ik dank de minister voor haar heldere antwoorden. Ik heb de toezegging genoteerd dat het feitelijke toezicht op die 1040 uur in de eerste twee jaar zorgvuldig en gefaseerd in twee jaar zal worden ingevoerd voor de scholen die die 1040 uur nog niet halen, zonder dat zij meteen worden beboet.

Handelingen I 2011/12, 33-8, p.65

Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart

In het licht van de opmerkingen van mevrouw Lokin zeg ik dat ik dan de vinger aan de pols moet hebben bij de inspectie opdat wij samen de stappen kunnen zetten. Je moet niet blind zijn voor de dingen waar je tegenop loopt en je moet niet een in beton gegoten mening hebben. Je moet dan zoeken naar verstandige oplossingen binnen de wetgeving

Handelingen I 2011/12, 33-8, p.66

Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart:

Aan mevrouw Lokin inderdaad de toezegging dat ik dit jaar en het komende schooljaar zal benutten voor een goede, verantwoorde invoering. Ik zal met de inspectie overleggen dat zij dit op een goede en rustige wijze zal doen.


Brondocumenten


Historie

  • 16 april 2013
    nieuwe status: afgevoerd
    Voortgang:
    Opmerking: Deze toezegging is ingehaald door het Regeerakkoord. De modernisering van de urennorm is onderdeel van het Regeerakkoord en van het Nationaal Onderwijsakkoord. Daarnaast is de motie van Meenen aangenomen, die de regering verzoekt om de wettelijk urennorm te moderniseren.
  • 19 juni 2012
    toezegging gedaan