Dit dossier bevat onder andere relevante documenten en nieuwsberichten van de Eerste Kamer over de Kabinetsformatie 2012 waaronder de brief van 'verkenner' Kamp van 18 september 2012 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer met het verslag van zijn verkenning. Het verslag van de heer Kamp bevat ook de weerslag van diens gesprek met de Voorzitter van de Eerste Kamer.

Tevens bevat dit dossier het bij brief van 30 oktober 2012 (EK 33.410, B) door de Voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden eindverslag van de informateurs met het regeerakkoord van VVD en PvdA 'Bruggen slaan', de aanpassing van het regeerakkoord van 12 november 2012 en de op 11 oktober 2013 gemaakte Begrotingsafspraken 2014 (TK 33.750, nr. 19).

Zie voor méér informatie: www.kabinetsformatie2012.nl.


Stand van zaken

Algemene politieke beschouwingen Eerste Kamer

De Algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer vonden plaats op 4 december 2012. De afhandeling van 9 ingediende moties vond plaats op 11 december 2012.

De Eerste Kamer heeft op 18 juni 2013 met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over de inrichting van het openbaar bestuur. Tijdens dat debat werd een drietal moties ingediend waarover op 2 juli 2013 is gestemd.

Bij het debat werd de brief van de minister van BZK van 28 maart 2013 ter aanbieding van de Nota 'Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.' (EK CII / 33.400, A) betrokken. Deze nota is het gevolg van een toezegging (T01623) naar aanleiding van de motie-Kox (SP) c.s. over een integrale visie op de modernisering van de bestuurlijke organisatie (EK 33.400, L).

De minister-president, minister van Algemene Zaken, heeft bij briefPDF-document van 27 november 2012 (ook gepubliceerd als TK 33.410, 68) de Eerste Kamer geïnformeerd over het voornemen een aantal wetsvoorstellen in te trekken.

Algemene financiële beschouwingen Eerste Kamer

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) in de Eerste Kamer vonden plaats op 19 en 20 november 2012. Op 20 november 2012 is een zevental moties ingediend. De stemmingen over de moties vonden plaats op 27 november 2012.

De Eerste Kamercommissie van Financiën heeft op 11 december 2012 de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2012 over koopkrachtcijfers (EK 33.400, U) besproken. Deze brief is het resultaat van een toezegging van de minister van Financiën tijdens de Afb. De brief wordt betrokken bij de (plenaire) behandeling van het Belastingplan 2013 c.a.

De Eerste Kamercommissies voor Financiën en voor BZK/AZ hebben op 11 december 2012 besloten in nader schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Financiën van 4 december 2012 (EK 33.400, J herdruk) over enkele vragen die tijdens de Afb niet of niet in voldoende mate zijn beantwoord en over toegezegde schriftelijke informatie, met name ten aanzien van de woningmarkt. In het verslag bij het wetsvoorstel Belastingplan 2013 (33.402) wordt een vraag van de commissie voor Financiën opgenomen over de verstrekking van bepaalde koopkrachtgegevens.

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 4 december 2012 (EK 33.400, V met bijlagen) inzake de doorrekeningen van de effecten van het regeerakkoord wordt betrokken bij de plenaire behandeling van het Belastingplan 2013 c.a. op 17 en 18 december 2012.

Ter voorbereiding van de Afb heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën bij brief van 7 november 2012 de minister van Financiën verzocht om een integraal overzicht van de financiële maatregelen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2013. De minister heeft hierop bij brief van 12 november 2012 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van het schriftelijk overleg dat de commissie op 14 november 2012 heeft uitgebracht (EK 33.400, A).

De commissie heeft, ook in verband met de Afb, op 15 november 2012 het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Financiën naar aanleiding van vragen van een aantal fracties uitgebracht (EK 33.400, B).

Tenslotte vond met het oog op de Afb voor de commissie op 13 november 2012 een technische briefing door medewerkers van het ministerie van Financiën plaats.

Kabinetsformatie

Bij brief van 30 oktober 2012 (EK 33.410, B) heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer het eindverslag van de informateurs, met het regeerakkoord van VVD en PvdA 'Bruggen slaan', aan de Voorzitter van de Eerste Kamer aangeboden.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, in een brief (EK 33.410, A) op 2 oktober 2012 verzocht rapportages van de informateurs ook steeds ter kennis te brengen van de Eerste Kamer, dit in verband met wetgeving die in de Eerste Kamer aan de orde is.

De door de Tweede Kamer aangestelde 'verkenner', minister Henk Kamp, heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer op 18 september 2012 een afschrift van de uitkomst van zijn verkenning gestuurd. Het verslag van de verkenner bevat ook het standpunt, zoals de Voorzitter dat in een gesprek met de verkenner heeft uitgedragen.

De Voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf, is op 13 september 2012, een dag na de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, als eerste ontvangen door H.M. de Koningin.

Voor meer algemene informatie over de kabinetsformatie, zie www.kabinetsformatie2012.nl.


Kerngegevens

begonnen

18 september 2012

titel

Kabinetsformatie 2012

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-116] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-116] documenten