33.197

Implementatie van richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigingDe richtlijn inzake industriële emissies (Richtlijn nr. 2010/75/EU, PbEU L 334) bevat milieueisen voor de meest milieubelastende bedrijven in Europa en strekt er toe een aantal richtlijnen te herzien en samen te voegen teneinde de Europese milieudoelen te bereiken en het juridische kader te vereenvoudigen.

De richtlijn beoogt de integratie van de IPPC-richtlijn en zes sectorrichtlijnen op het terrein van industriële emissies, te weten: de drie Titaandioxiderichtlijnen, de Oplosmiddelenrichtlijn of EG-VOS-richtlijn, de Afvalverbrandingsrichtlijn en de Richtlijn grote stookinstallaties of LCP-richtlijn.

Bij nota van wijziging (TK 33.197, nr. 7) is voorgesteld de implementatie van de richtlijnbepaling inzake ‘het verlaten van de grondslag van de aanvraag’ (artikel 21) over te hevelen van wetsvoorstel 33.135 (permanent maken Crisis- en herstelwet) naar het onderhavige wetsvoorstel, dit om het risico te verkleinen dat deze bepaling niet tijdig in werking zou kunnen treden aangezien de implementatietermijn van de richtlijn verstrijkt op 6 januari 2013.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.197, A) is op 17 januari 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 april 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 maart 2012

titel

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L 334)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten