33.525

Niet indexeren basiskinderbijslagbedrag per 1 juli 2013Dit wetsvoorstel strekt er toe af te zien van de wettelijk voorgeschreven indexering van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) per 1 juli 2013. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het regeerakkoord 'Bruggen slaan' van het kabinet Rutte II (TK 33.410, nr. 15). Hierin staat dat de kindregelingen hervormd en versoberd worden. Het doel hiervan is het stelsel te vereenvoudigen, de arbeidsparticipatie te verhogen en inkomensondersteuning te bieden waar die het hardste nodig is. Het aantal kindregelingen wordt teruggebracht tot vier. Twee daarvan zijn gericht op inkomensondersteuning (Algemene Kinderbijslagwet en Wet Kindgebonden Budget) en twee op participatiebevordering (inkomensafhankelijke combinatiekorting en kinderopvangtoeslag).

Dit wetsvoorstel heeft alleen betrekking op één onderdeel van de in het regeerakkoord genoemde maatregelen, namelijk het niet indexeren van de kinderbijslag per 1 juli 2013. Dit wetsvoorstel bouwt voort op de wet van 22 november 2012, houdende het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014 (zie Kamerstukken 33.294). Deze laatstgenoemde wet bepaalt dat de kinderbijslag in totaal in de jaren 2013 en 2014 niet vier keer maar twee keer wordt aangepast aan de prijsontwikkeling.

Zonder het onderhavige wetsvoorstel zou de kinderbijslag op basis van de huidige wetgeving op 1 juli 2013 weer worden geïndexeerd. Dit wetsvoorstel stelt daarom voor artikel 13, tweede lid, van de AKW niet toe te passen per 1 juli 2013 en voor de indexatie per 1 juli 2014 uit te gaan van de afwijking van de consumentenprijsindex van april 2014 ten opzichte van oktober 2013. Zonder deze aanpassing zou uitgegaan dienen te worden van de consumentenprijsindex waarop de laatste wijziging, d.w.z. die per 1 juli 2012, is gebaseerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.525, nr. 2) is op 2 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 juni 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, D66, CDA en VVD stemden voor. PvdD, OSF en 50PLUS waren niet bij de stemming aanwezig.

De tijdens de plenaire behandeling op 25 juni 2013 ingediende motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over het in beeld brengen van gevolgen van bezuinigingen voor gezinnen met kinderen (EK 33.525, F) is op 2 juli 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

28 januari 2013

titel

Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

32