T01698

Toezegging Twee jaar na inwerkingtreding informeren over aantal strafzaken kilometertellerfraude (33.424)De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden van de PvdA-fractie (Ter Horst) in het voorlopig verslag (33424, A), in de memorie van antwoord (33424, B) toe om de Kamer twee jaar na inwerkingtreding te informeren over hoeveel zaken door het OM via de specifieke strafbaarstelling van kilometertellerfraude zijn opgepakt. 


Kerngegevens

Nummer T01698
Status voldaan
Datum toezegging 21 juni 2013
Deadline 1 januari 2017
Verantwoordelijke(n) Minister van Infrastructuur en Milieu
Kamerleden Dr. G. ter Horst (PvdA)
Commissie commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie evaluatie
Onderwerpen kilometertellerfraude
openbaar ministerie
strafbaarstelling
Kamerstukken Wijziging Wegenverkeerswet 1994 inzake wijzigen tellerstand van motorrijtuigen (33.424)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2012/13. 33424, B, p. 2 (memorie van antwoord):

De leden van de PvdA-fractie hebben een vraag gesteld over de aantallen zaken waarvan de regering verwacht dat deze in de eerste twee jaar met behulp van deze wet kunnen worden aangepakt en gevraagd of de regering uw Kamer over twee jaar kan informeren over hoeveel zaken er daadwerkelijk zijn aangepakt. Tevens hebben zij gevraagd naar de capaciteit van het Openbaar Ministerie (hierna: OM) voor de opsporing van kilometertellerfraude.

Ik verwacht dat dit wetsvoorstel een afschrikwekkend effect heeft op bestaande en potentiële fraudeurs. De in het wetsvoorstel opgenomen publiekrechtelijke registratie van de kilometerstanden heeft een belangrijke preventieve werking. Strafrechtelijk optreden tegen kilometertellerfraude is het sluitstuk binnen de aanpak van deze problematiek. Wat nu al mogelijk is en ook in de toekomst tot de mogelijkheden blijft behoren, is dat een autokoper die achteraf ontdekt dat de tellerstand van zijn voertuig niet klopt, via een geschillencommissie (als de verkoper BOVAG-lid is) of via een civielrechtelijke procedure kan trachten de koop te laten ontbinden.

Strafrechtelijk optreden is het uiterste middel. De inzet van het OM zal daarbij primair gericht zijn op de grootschalige en ernstige gevallen van tellerfraude. De regering gaat er van uit dat van hard optreden tegen de grootste fraudeurs een preventieve werking uitgaat. Deze zaken zullen door het OM binnen de bestaande fraudecapaciteit worden opgepakt. Binnen de regionale eenheden van de politie komt er een team Financieel-Economische Criminaliteit voor de aanpak van financieel-economische criminaliteit in de regio. Met de inrichting van dit team wordt de inzet op het thema fraude gewaarborgd.

Vooraf is het lastig om een goede inschatting te geven van aantal zaken dat binnen twee jaar daadwerkelijk via de specifieke strafbaarstelling zal worden aangepakt. Een en ander is ondermeer afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde zaken. De regering zal zoals door de leden van de PvdA gevraagd uw Kamer twee jaar na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel informeren over hoeveel zaken er daadwerkelijk door het OM zijn opgepakt.


Brondocumenten


Historie