33.716

Wet hervorming kindregelingenIn het regeerakkoord Bruggen slaan van het Kabinet Rutte II hebben VVD en PvdA besloten de kindregelingen te hervormen en te versoberen. Oogmerk van de hervorming is het stelsel te vereenvoudigen, de arbeidsparticipatie te verhogen en inkomensondersteuning te bieden waar die het hardst nodig is. Dit wetsvoorstel wijzigt daartoe de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten.

De oorspronkelijke versobering die met het wetsvoorstel gepaard ging is teruggebracht als gevolg van de afspraken in de Begrotingsafspraken 2014 die de fracties van D66, ChristenUnie en SGP en de coalitiefracties hebben gemaakt. Ook na deze Begrotingsafspraken wordt het aantal kindregelingen nog altijd fors teruggebracht, waardoor het stelsel eenvoudiger wordt. Ouders krijgen in het nieuwe stelsel te maken met maximaal 4 in plaats van 11 regelingen: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. In totaal blijven er 5 regelingen bestaan. Het in stand houden van de gratis schoolboeken loopt echter via de scholen en niet in een directe regeling naar ouders.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.716, A) is op 11 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Bontes, SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor. De tijdens de plenaire behandeling op 10 juni 2014 ingediende motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over de gevolgen voor alleenstaande ouders (EK 33.716, G) is op 24 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. 50PLUS, OSF, PvdD, SP, GroenLinks en PVV stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

22 september 2013

titel

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen, onderdelen of subonderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen, onderdelen of subonderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

91
Bladeren:
[1-50] [51-91] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-91] documenten