33.729

Verstrekking vertrouwelijke informatie door Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten aan Algemene RekenkamerDit voorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft) waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat de toezichthouders de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verstrekken aan de Algemene Rekenkamer. Het gaat daarbij om gegevens die zijn verkregen bij de uitvoering van hun taak op grond van de Wft en die naar het oordeel van de Algemene Rekenkamer noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar wettelijke taak.

De Algemene Rekenkamer doet doelmatigheidsonderzoek naar het financieel toezicht door DNB en AFM. Onderzocht wordt onder meer of het systeem van toezicht werkt. De uitvoering van die taak wordt nu nog bemoeilijkt door het feit dat de toezichthouders op basis van de geheimhoudingsbepalingen in de Wft geen toezichtvertrouwelijke informatie mogen verstrekken aan de Algemene Rekenkamer.

De opgevraagde informatie mag door de Algemene Rekenkamer alleen gebruikt worden voor het genoemde doelmatigheidsonderzoek en niet voor onderzoek naar het toezicht in individuele gevallen. Informatie die zo wordt verkregen, mag niet verder verspreid of openbaargemaakt worden. Dit geldt ook voor de Eerste of Tweede Kamer wanneer die erom vragen, behalve wanneer de informatie niet herleidbaar is. Ook moet de Algemene Rekenkamer per geval bekijken of het noodzakelijk is of de gegevens nodig zijn voor het doelmatigheidsonderzoek.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.729, nr. 2) is op 22 april 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 mei 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 september 2013

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten